Odborná literatúra na objednanie 

Elektrotechnická spôsobilosť pre elektrikárov na vysokom napätí

Ján Meravý Vydavateľstvo: Ing. Ján Meravý - Lightning, 2012

cena 16 Eur

Knižka obsahuje základný prehľad z problematiky vysokého napätia z hľadiska najnovších predpisov a noriem. Obsahuje množstvo názorných obrázkov a fotografií na ľahšie pochopenie danej problematiky. Je vhodná nielen pre začínajúcich pracovníkov, ale je aj vhodnou praktickou pomôckou pre už zabehnutých pracovníkov pri ich práci na zariadeniach vysokého napätia.

Elektrotechnická spôsobilosť pre neelektrikárov

Ján Meravý Vydavateľstvo: Ing. Ján Meravý - Lightning, 2011

cena 15 Eur 

Autor je certifikovaný elektrotechnik špecialista, revízny technik a súdny znalec v odbore elektrotechnika a bezpečnosti pri práci s dlhoročnými praktickými skúsenosťami v tomto odbore. Predkladaná knižka v druhom novelizovanom a rozšírenom plnofarebnom vydaní vo formáte A4 má 180 strán a je bohato graficky aj fotograficky ilustrovaná. Je spracovaná v súlade s novou Vyhláškou MPSVaR SR č.508/2009 Z.z. platnou od 1.1.2010. 

Výroba rozvádzačov NN podľa európskych noriem a ich správne umiestnenie

Ján Meravý · Vydavateľstvo: Ing. Ján Meravý - Lightning, 2015 

cena 16 Eur  

Obsah:

1. Úvod

2. Všeobecné definície

3. Povinnosti výrobcov rozvádzačov

4. Rozdelenie rozvádzačov

5. Druhy rozvodných zariadení

6. Umiestnenie rozvádzačov

7. Údaje o rozvádzači

8. Vyhotovenie a konštrukcia rozvádzača

9. Skúšanie rozvádzačov

10. Technická dokumentácia

11. Praktické prípady vyhotovenia rozvádzačov v rodinných domoch a bytoch

12. Prehľad platných technických predpisov a noriem pre výrobu rozvádzačov

Odborná spôsobilosť v elektrotechnike-

VYDAVATEĽSTVO MARKAB 

cena 12 Eur 

Rok vydania: 2016, 164 strán A4 + obal.  

Výber z obsahu príručky:
- Úvod,
- Základné rozdelenie elektrických zariadení,
- Elektrické siete, označovanie vodičov a svoriek,
- Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom,
- Samočinné odpojenie,
- Uzemnenia v distribučnom rozvode systému TN,
- Impedancia poruchovej slučky v distribučnom rozvode a v inštalácii nn systému TN,
- Prúdové chrániče,
- Časy samočinného odpojenia,
- Ochrany (malé napätie, kryt, elektrické oddelenie, nevodivé okolie, neuzemnené miestne pospájanie, ... ),
- Triedy elektrických zariadení podľa ochrán,

Aktualizačná odborná príprava-VYDAVATEĽSTVO MARKAB

cena 6,50 Eur  

Rok vydania 2016, 50 strán A4 + obal. 
Podľa §16 zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov, fyzická osoba, ktorá má osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike, je povinná do piatich rokov od vydania osvedčenia, alebo do piatich rokov od ostatnej aktualizačnej odbornej príprave, absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu u osoby oprávnenej na príslušnú výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce.
Táto príručka obsahuje výber základných informácií, ktoré by mal ovládať každý majiteľ osvedčenia o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike.

Praktické merania pre revíznych technikov a elektrikárov 

Ing.Ján Meravý

cena 20,00 Eur

Obsah:

1.Úvod
2.Užitočné informácie z legislatívy pre revíznych technikov a elektrikárov
3.Meracie prístroje na meranie elektrických a neelektrických veličín
4.Elektrotechnické meranie a výber meracieho prístroja
5.Príprava na meranie pred odchodom na miesto OPaOS
6.Meranie a skúšanie pri OPaOs a revíziách
7.Elektrické meranie neelektrických veličín
8.Ostatné merania
9.Spracovanie nameraných hodnôt
10.Vyhodnotenie nameraných a vypočítaných hodnôt
11.Meracie pomôcky pri meraní a skúšaní
12.Kalibrácia meracích prístrojov
13.Bezpečnosť práce pri vykonávaní OPaOS
14.Meracie prístroje na našom trhu

POČET STRÁN 166

HMOTNOSŤ 510 g

ROK VYDANIA 2016

VÄZBA brožovaná väzba

JAZYK slovenský

VYDAVATEĽSTVO Ing. Ján Meravý - Lightning

ROZMER 210×295 mmISBN9788089576043

Elektrotechnická spôsobilosť pre elektrikárov Ing. Ján MERAVÝ

cena 20,00 Eur


Piate aktualizované a doplnené vydanie.

Piate, aktualizované vydanie knihy obsahuje informácie o nových technických normách, právnych a bezpečnostných predpisoch, nové postupy pri ochrane pred zásahom blesku a prepätím a nových zásadách v poskytovaní prvej pomoci pri úrazoch elektrickým prúdom a ďalších informácií potrebných na overenie odbornej spôsobilosti pracovníkov v elektrotechnike.
Prehľadne a názorne ukazuje v jednotlivých kapitolách problematiku požadovaných technických predpisov pre elektrotechnikov s najnovšími zmenami pre praktické použitie.
Je vhodná pre prípravu na overenie odbornej spôsobilosti v elektrotechnike základného rozsahu §21, §22, §23 a §24 podľa vyhl. č. 508/2009 Z.z., ako aj pre Aktualizačnú odbornú prípravu elektrotechnikov. Pre svoj prehľad má svoje miesto pre projektantov a revíznych technikov VTZE, ale aj pre elektromontérov a elektroúdržbárov v prevádzkovej praxi. Poslúži aj ako učebná pomôcka pre žiakov elektrotechnických stredných škôl a poslucháčov vysokých škol s elektrotechnickým zameraním ako aj pre širokú elektrotechnickú verejnosť.
Kniha je plnofarebná vo formáte A4 a obsahuje 400 strán s názornými obrázkami a príkladmi aplikácie noriem a predpisov v praxi.

Vydanie marec 2018

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na elektrických zariadeniach-vydavateľstvo MARKAB

cena 6,50 Eur

BOZP pri práci na elektrických zariadeniach a v ich blízkosti - práca vykonávaná laikmi a poučenými osobami

Rok vydania: 2011, 100 strán A4 + obal.


Určenie príručky: útvarom personalistiky, školitelom a poučeným osobám - pre školenia odbornej spôsobilosti podľa §20-poučená osoba, vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z.z. (poučenie vykonáva fyzická osoba, ktorá má odbornú spôsobilosť podľa § 21 až 24, v určitých prípadoch i poučená osoba)
Poučená osoba je fyzická osoba bez elektrotechnického vzdelania, ktorá môže obsluhovať technické zariadenia elektrické alebo vykonávať na ňom prácu ak bola preukazatelne poučená podľa § 20 vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z.z.
Výber z obsahu príručky:
- Úvod,
- Základné práva a povinnosti vyplývajúce zo zákonníka práce,
- Základné práva a povinnosti vyplývajúce zo zákona o bezpečnosti práce,
- Inšpekcia práce,
- Odborná spôsobilosť a kvalifikácia osôb pre činnosť na technických zariadeniach elektrických a na elektrických inštaláciách,
- Kvalifikácia osôb pre obsluhu a prácu na elektrických inštaláciách a činnosti, ktoré osoby môžu vykonávať,
- Osoby bez elektrotechnického vzdelania (laik a poučená osoba),
- Podmienky za ktorých môžu osoby bez elektrotechnického vzdelania pracovať na elektrických zariadeniach alebo v ich blízkosti,
- Osoby s elektrotechnickým vzdelaním (znalá osoba, znalá osoba s vyššou kvalifikáciou),
- Práca v blízkosti nekrytých živých častí alektrických zariadení,
- Zakázané činnosti v ochrannom pásme elektrických zariadení,
- Kontroly protipožiarnej bezpečnosti elektrických zariadení,
- Elektrické inštalácie pri požiaroch a záplavách,
- Bezpečnostné značky,
- Prvá pomoc pri úraze elektrickým prúdom,
- Poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov,
- Program "Bezpečný podnik",
- Výučba a overovanie vedomostí v oblasti BOZP s podporou počítačov,
- Odporúčaná literatúra,
- Prílohy (vysvetlenie niektorých pojmov, označovanie napäťových rozsahov, napäťových pásiem a tried objektov, označovanie vodičov farbami, vyhradené technické zariadenia elektrické, zápis o poučení, zápis o registrovanom pracovnom úraze, zoznam prác, pri ktorých sa poskytujú osobné ochranné pracovné prostriedky).
Táto príručka je určená najmä personálnym útvarom, osobám, ktoré poučenie podľa §20 vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z.z. vykonávajú a pre účastníkov týchto poučení.
Odporúčania:
- v priebehu školenia použiť DVD film - položka P33 - DVD - Prvá pomoc pri úraze elektrickým prúdom

Objednajte si naše knihy

Vyplňte všetky potrebné údaje a my sa Vám čo najskôr ozveme späť.