Poučená osoba §20

Termín kurzu

 19.09.2018 

 v čase od 9,00 hod. do 13,00 hod.

Poučený pracovník §20 Vyhlášky 508/2009 Z.z v znení neskorších predpisov a kontrola a revízie elektrických spotrebičov a náradia.  

Pracovníci bez elektrotechnického vzdelania (§ 20 Poučený pracovník) - opakovať každé 2 roky!

Ak títo pracovníci nie sú oboznámení so základnými bezpečnostnými predpismi vo vzťahu k elektrickým zariadeniam, teda nemajú odbornú spôsobilosť poučeného pracovníka20), sú vo vzťahu k elektrickým zariadeniam považovaní za laikov. Na základe tohto školenia sú poučení z predpisov BOZP s obsahom uvedeným v tomto materiáli a je im vydaný certifikát o poučení na § 20 - obsluha a práca na elektrickom zariadení tak, aby nedošlo do styku so živou časťou elektrického zariadenia.

Zákon č. 124/2006 Z.z., o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov ukladá zamestnávateľom v § 7 povinnosť pravidelne, zrozumiteľne a preukázateľne oboznamovať každého zamestnanca s právnymi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, so zásadami bezpečnej práce a bezpečného správania sa na pracovisku a pracovnými postupmi a overovať ich znalosť.

Pracovníci bez odborného elektrotechnického vzdelania prichádzajú pri svojej práci do kontaktu s elektrickými zariadeniami - napr. elektrickými spotrebičmi, elektrickým náradím a pod. Majú byť preto oboznámení s ich činnosťou z pohľadu bezpečnosti obsluhy a majú vedieť, že pri nesprávnom zaobchádzaní s takýmito zariadeniami (obsluha, práca v nevhodnom prostredí a pod. ) môže dôjsť k úrazu človeka, a to aj s trvalými následkami. Je potrebné si uvedomiť, že vždy je lacnejšia prevencia, ako znášanie vzniknutých následkov. Výchova a vzdelávanie v oblasti BOZP je neoddeliteľnou súčasťou preventívnych opatrení. Na pracoviskách pôsobia prevažne osoby bez elektrotechnickej kvalifikácie, ktoré pri svojej činnosti obsluhujú elektrické zariadenia a rôzne elektrické spotrebiče. Tieto môžu byť pri nesprávnej obsluhe zdrojom ohrozenia zdravia, života a majetku. Preto je potrebné, aby sa osoby pred ich používaním oboznámili s možnosťami ohrozenia. Každé pracovisko je špecifické z hľadiska dodržiavania BOZP. Zamestnanci musia byť oboznámení so všeobecnými a miestnymi prevádzkovými predpismi na zaistenie BOZP v časových intervaloch podľa závažnosti predmetnej činnosti (najneskôr raz za 2 roky). Z uvedeného vyplýva povinnosť organizácie, že môže poverovať činnosťami len zamestnancov, ktorí majú alebo získali kvalifikáciu podľa hore uvedenej vyhlášky. Vo vzťahu k elektrickým zariadeniam v zmysle vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. je každý pracovník organizácie bez odbornej elektrotechnickej kvalifikácie povinný absolvovať odbornú spôsobilosť - poučený pracovník podľa § 20.  

Cena jednodňového školenia

24 Eur


V cene je zahrnuté: Obed pozostávajúci z polievky a hlavného jedla, káva, minerálka,konzultácie zdarma. 

Popis kurzu


Cieľom školenia je oboznámiť pracovníkov bez elektrotechnického vzdelania s problematikou vykonávania kontrol a revízií elektrických spotrebičov a ručného elektrického náradia počas ich používania podľa súčasných platných noriem STN 33 1600 a STN 33 1610. 

zaplatiť školenie

Cieľová skupina


Školenie je určené pre pracovníkov s odbornou spôsobilosťou "poučený pracovník" §20 podľa Vyhl. 508/2009 Z.z. v znení vyhlášky č.398/2013 Z.z. s ukončeným odborným vzdelaním aj bez elektrotechnického zamerania, bez obmedzenia veku. 

Obsahová náplň


Školenie je 1-dňové /4 vyuč. hodiny/ Prvá časť je určená všeobecne pre §20 - poučený pracovník. Druhá časť je zameraná špeciálne na kontroly a revízie elektrických spotrebičov a náradia v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z.z. v znení vyhlášky č. 398/2013 Z.z. Súčasťou prednášky sú ukážky praktického merania a oboznámenie s meracím prístrojom - určeným špeciálne na túto prácu. Na záver dostanú účastníci "Zápis o účasti" s podpisom oprávnenej osoby a lektora - revízneho technika s uvedením náplne prednášky.

Online rezervácia

Zarezervujete si miesto včas. Rezerváciu vám potvrdíme e-mailom.