Poučená osoba §20

Obsah kurzu je zameraný na oboznamovanie s právnymi predpismi v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na elektrických zariadeniach. Kurz je určený pre osoby bez elektrotechnického vzdelania. Oboznamovanie končí testom. Účastník dostane doklad o overení odborných vedomostí a Zápis o poučení. 

Cieľová skupina

Školenie je určené pre pracovníkov s odbornou spôsobilosťou "poučená osoba" §20 podľa Vyhlášky 508/2009 Z.z. v znení vyhlášky č. 398/2013 Z.z. s ukončeným odborným vzdelaním aj bez elektrotechnického zamerania, bez obmedzenia veku.

Podľa článku 3.2.5. STN EN 50110-1:2014 je to osoba dostatočne poučená znalými osobami, aby bola spôsobilá vyhnúť sa nebezpečenstvám, ktoré môže vytvárať elektrina. Podľa článku 4.2 STN 34 3100:2001 poučené osoby môžu:

Samostatne obsluhovať jednoduché zariadenia elektrickej inštalácie všetkých napätí.

Pracovať na elektrických inštaláciách nn bez napätia, v blízkosti živých častí vo vzdialenosti väčšej ako 20 cm s dohľadom, na elektrických inštaláciách pod napätím nesmú pracovať (obmedzenia sa netýkajú jednoduchých prác podľa schváleného pracovného návodu),

Pracovať na odpojených elektrických inštaláciách vn a vvn s dohľadom, v blízkosti častí pod napätím môžu pracovať pod dozorom, na elektrických inštaláciách pod napätím nesmú pracovať,

Merať skúšobným zariadením napríklad pri informatívnych skúškach výrobkov, elektrického náradia a podobne.

Obsahová náplň

Školenie je jednodňové. Prvá časť je určená všeobecne pre §20 - poučený pracovník. Druhá časť je zameraná špeciálne na kontroly a revízie elektrických spotrebičov a náradia v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z.z. v znení vyhlášky č. 398/2013 Z.z. Súčasťou prednášky sú ukážky praktického merania a oboznámenie s meracím prístrojom - určeným špeciálne na túto prácu. Na záver dostanú účastníci "Zápis o poučení s podpisom oprávnenej osoby a lektora - revízneho technika s uvedením náplne prednášky.

V cene je zahrnuté: Minerálka, Skvelá káva Nescafé Dolce Gusto, občerstvenie, CD so 7 elektronickými knihami, Darček od vystavovateľa, Darček od firmy MIPEL, spol. s r.o., Konzultácie zdarma. Študijný materiál na 11 stranách - Prehľad najdôležitejších technických predpisov a noriem pre prax elektrotechnika

zaplatiť školenie

Online rezervácia termínu v Apollo klube na Súkenníckej 4, v Bratislave o 9:00 do 14:30

Zarezervujete si miesto včas. Rezerváciu vám potvrdíme e-mailom.