Prípravný kurz na získanie odbornej spôsobilosti revíznych technikov EZ §24 Vyhláška 508/2009 v znení neskorších predpisov

Termín kurzu

Otvára sa podľa záujmu o trojdňový kurz

 v čase od 9,00 hod. do 15,30 hod.

Výchovná a vzdelávacia činnosť revíznych technikov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami elektrickými je vykonávaná v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, vyhlášky MPSVaR SR č. 356/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách a rozsahu výchovnej a vzdelávacej činnosti a vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami (elektrickými). 

Miesto konania

Apollo klub, Súkennícka 4, 

82109 Bratislava
Pred klubom je miesto na parkovanie.

Kongresová klimatizovaná sála pre 50 ľudí spojená s výstavou prihlásených vystavovateľov.

Cena trojdňového kurzu

210 Eur

V cene je zahrnuté: Obed pozostávajúci z polievky a hlavného jedla, testové otázky a odpovede, ústne otázky do emailu, ochrana pred prepätím a ochrana pred bleskom do emailu, revízie a kontroly elektrického ručného náradia a elektrických spotrebičov do emailu, konzultácie zdarma.

Pri 5 a viac účastníkov z jednej firmy zdarma kniha Ing. Jána Meravého podľa vlastného výberu.

Cieľová skupina

Kurz je určený určený záujemcom o získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávania činnosti na vyhradenom technickom zariadení elektrickom pre stupeň odbornej spôsobilosti Revízny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického (podľa § 24 vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Obsahová náplň

oboznámiť sa so všeobecnými a osobitnými požiadavkami týkajúcimi sa výkonu činnosti revíznych technikov v rozsahu stanovenom prílohou č. 6 vyhlášky č. 356/2007 Z.z.

  1. pripraviť sa na overenie odbornej spôsobilosti vykonávané oprávnenou právnickou osobou
  2. Ukončenie - absolvent obdrží písomný doklad (potvrdenie) o absolvovaní výchovy a vzdelávania pre činnosť na vyhradených technických zariadeniach elektrických podľa napätia a triedy objektu.

Overenie odbornej spôsobilosti a vydanie osvedčenia

    Samotné overovanie odbornej spôsobilosti nie je súčasťou tejto aktivity. Uchádzač o získanie odbornej spôsobilosti revízneho technika bude usmernený na oprávnenú právnickú osobu (Technická inšpekcia, a.s., pracovisko Bratislava alebo TÜV SÜD Slovakia s.r.o.), ktorá je držiteľom oprávnenia podľa § 6 ods.1 písm. d) bod č. 3 zákona č. 125/2006 Z.z. v súlade s § 14 ods.1 písm. a) a ods. 2 zákona č. 124/2006 Z.z. 

Zaplatiť za kurz